Bahai Honda (Florida, USA)

Bahia Honda 2018 (Video: David Hart)