Triết lý kinh doanh

Huyền thoại đầu tư Charlie Munger và những kinh nghiệm làm giàu đích thực

(Video: VOA Tiếng Việt)

+

Cuộc đời của huyền thoại đầu tư Charlie Munger

(Video: Người Thành Công)

Triết lý kinh doanh của 12 nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới

(Video: e-magazine of Vietnam’s economy and stock market)