TOP 10 thành phố đáng sống

TOP 10 thành phố đáng sống năm 2023 do FORBES xếp hạng
Bảng xếp hạng dựa trên một số hạng mục, bao gồm sự ổn định, y tế, văn hóa, giáo dục và cơ sở hạ tầng…

(Bấm xem videos thành phố)

#1. Vienna
#2. Copenhagen
#3. Melbourne
#4. Sydney
#5. Vancouver
#6. Zürich
#7. Calgary
#8. Geneva
#9. Toronto
#10. Osaka

>>>>>https://ritweb.com/tninfoway/top-10-cities-to-live-in-2023/

TN Infoway | Hệ thống Xa Lộ Thời Nay