LỜI TÌNH CA, Thơ Hồng Thúy, Phạm Mạnh Cương, Hà Thanh, Hùng Đặng